Regulamin Kina „METALOWIEC”
Regulamin określa zasady korzystania z kina „METALOWIEC”
w Samorządowym Ośrodku Kultury.

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury w kinie kategorycznie zabrania się:
Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.
Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.
Za rzeczy pozostawione na sali kina nie ponosimy odpowiedzialności.
Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku oraz czystości.
Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
W poniedziałki i czwartki kino jest nieczynne, chyba że w repertuarze jest zawarta inna informacja.
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na stronie SOK i w gablotach informacyjnych przed budynkiem SOK.
Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.
Cennik biletów w kinie „METALOWIEC” Samorządowego Ośrodka Kultury

Ceny na seans 2D*

Bilet normalny: 18 zł
Bilet ulgowy, rodzinny: 16 zł
Bilet grupowy (dla grup zorganizowanych): 14 zł

Ceny na seans 3D*

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy, rodzinny: 17 zł
Bilet grupowy (dla grup zorganizowanych): 16 zł

KINO METALOWIEC HONORUJE KARTĘ DUŻEJ RODZINY:

Seanse filmowe objęte są Programem Dla Rodzin Wielodzietnych – dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Aby skorzystać z Programu, należy przy zakupie biletu i przy wejściu z nim do sali kinowej wylegitymować się własną Kartą Dużej Rodziny oraz dokumentem tożsamości z fotografią.

Ceny na seans 2D*

Bilet normalny: 10,80 zł

Ceny na seans 3D*

Bilet normalny: 12,00 zł
* Informujemy, że ceny biletów mogą ulec zmianie na wyraźnie żądanie dystrybutora filmu.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

Informacje o seansach filmowych można uzyskać na stronie internetowej SOK: kultura.nowadeba.pl, w sekretariacie SOK – bezpośrednio lub tel. 15 846 24 10 a także w kasie kina lub tel. 15 846 24 10 wew.14.
Rezerwacji na bieżące seanse należy dokonywać wyłącznie w kasie kina: osobiście lub pod numerem telefonu 15 846 24 10 wew. 14.
Rezerwacji na seanse dopołudniowe (poza bieżącym repertuarem) należy dokonywać wyłącznie w sekretariacie SOK osobiście lub tel. 15 846 24 10.
Kasa kina czynna jest w następujących dniach: wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela w godzinach 14:00 – 19:00.
Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.
Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie).
Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.
Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 15-osobowych i większych.
Zorganizowanie seansu dodatkowego (poza repertuarem) możliwe jest w przypadku grupy min. 30-osobowej.
Wejścia na seans opiekunów grup:

  1. Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny; grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia – 2 opiekunów.
  2. Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun.
  3. Grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 25 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.
Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę i przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
Istnieje możliwość zakupu vouchera prezentowego lub karnetów do kina. Chętne osoby prosimy o kontakt z sekretariatem SOK osobiście lub tel. 15 846 24 10.
Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY.
Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D.
Okulary są własnością Samorządowego Ośrodka Kultury i zgodne z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowej w SOK.
KLIENT ma obowiązek zwrócić wypożyczone okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej.
Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D.
Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów 3D KLIENT ponosi za nie odpowiedzialność materialną i ponosi koszt wartości okularów, wg aktualnych cen rynkowych, płatny w kasie kina SOK.
Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Samorządowy Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji i ewentualne uszczerbki na wzroku.
Samorządowy Ośrodek Kultury, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli KLIENT wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż KLIENT zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.
Wskazane jest odczekanie pół godziny po seansie w technologii 3D, przed prowadzeniem pojazdu mechanicznego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Na całym terenie SOK obowiązuje zakaz palenia.
Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów SOK.
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2022 r.