§1

 1. Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowa Dęba, zwany dalej „Regulaminem” ustala szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowa Dęba, zwanej dalej „Biblioteką”.
 2. Biblioteka jest prowadzona przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, zwany dalej „SOK” jako jego dział a w jej skład wchodzą Filie:
  1. w Chmielowie
  2. w Cyganach
  3. w Rozalinie
 3. Biblioteka działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  3. Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,
  4. Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,
  5. Niniejszego Regulaminu.

§2

Prawo do korzystania z zasobów Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.

§3

 1. Osoby zamierzające korzystać z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki, w celu dokonania zapisu w bazie Czytelników w systemie bibliotecznym MAK+ zobowiązane są do:
  1. okazania Bibliotekarzowi dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem zawierającego numer PESEL,
  2. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zobowiązania się do jego przestrzegania, składając na Karcie Zobowiązania czytelny podpis w imieniu własnym lub jako prawny opiekun czytelnika niepełnoletniego
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisania do Biblioteki i brakiem możliwości korzystania z jej usług.
  4. po spełnieniu warunków opisanych powyżej w pkt. a) oraz b) osoba zamierzająca korzystać z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki staje się Czytelnikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe Czytelników gromadzone przez Samorządowy Ośrodek Kultury podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Przetwarzane są wyłącznie do celów statutowych, statystycznych i ustawowych oraz do ewentualnych roszczeń prawnych za niezwrócone materiały biblioteczne obciążające osobiste konto biblioteczne Czytelnika lub osób będących pod jego opieką prawną.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: +48 15 846 24 10, adres e-mail: kultura@nowadeba.pl
 4. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel.: +48 15 846 26 71, e-mail: iod@nowadeba.pl
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym Regulaminie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

§4

Czytelnik przy zapisie podpisując Kartę Zobowiązania:

 1. Oświadcza, że został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych osobowych,
 2. Oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 3. Zobowiązuje się do powiadomienia Biblioteki o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania w terminie 30 dni od dokonanej zmiany.
 4. W przypadku osób niepełnosprawnych obowiązek poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania spoczywa na opiekunie prawnym, który podpisał zobowiązanie.

§5

 1. Po zapisaniu się do Biblioteki Czytelnik otrzymuje imienną Kartę biblioteczną.
 2. Wydanie Karty bibliotecznej jest bezpłatne.
 3. Karata bibliotecznajest ważna od momentu wprowadzenia jej numeru do systemu bibliotecznego MAK+.

§6

Czytelnik odpowiada za skutki każdorazowego użycia Karty bibliotecznej, także przez inną osobę. Dlatego w przypadku jej kradzieży lub zagubienia, należy natychmiast poinformować o tym fakcie Bibliotekę.

§7

Czytelnik jest zobowiązany przed wypożyczeniem lub zwrotem materiałów bibliotecznych, czy też skorzystaniem z innych usług bibliotecznych do okazania na żądanie Bibliotekarza Karty bibliotecznej.

§8

 1. Czytelnik może dokonać wypożyczenia:
  1. osobiście,
  2. przez osobę, której przekaże swoją Kartę biblioteczną.
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć:
  1. 10 woluminów książek,
  2. 5 tytułów prasy bieżącej.
 3. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczeni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz.

§9

 1. Materiały biblioteczne można wypożyczyć na okres:
  1. książki – 30 dni kalendarzowych,
  2. czasopisma, z wyjątkiem numerów bieżących – 7 dni kalendarzowych.
 2. W przypadku niemożliwości osobistego zwrotu wypożyczonych materiałów, Czytelnik może dokonać ich zwrotu za pośrednictwem osób trzecich lub firm kurierskich.

§ 10

 1. Biblioteka może wydłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli Czytelnik zwróci się z taką prośbą (osobiście, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem systemu MAK+) pod warunkiem, że danej pozycji nie zamówił inny Czytelnik.
 2. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych może być prolongowany, nie dłużej jednak, niż do momentu, gdy pojawi się zapotrzebowanie na dany materiał ze strony innego Czytelnika.

§ 11

 1. Czytelnik może rezerwować materiały biblioteczne znajdujące się w Bibliotece i aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników, osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem systemu MAK+.
 2. Rezerwacji można dokonywać również poprzez katalog online Biblioteki udostępniony na stronie internetowej www.kultura.nowadeba.pl lub po zalogowaniu się na stronie www.szukamksiążki.pl
 3. Z usługi zdalnego rezerwowania książek mogą korzystać Czytelnicy posiadający Kartę biblioteczną, po uprzednim zarejestrowaniu swojego konta w systemie bibliotecznym MAK+.
 4. Zdalne zarezerwowanie materiału bibliotecznego wymaga potwierdzenia w systemie bibliotecznym przez Bibliotekarza. Po potwierdzeniu wysyłana jest informacja o możliwości odbioru zarezerwowanego materiału bibliotecznego.
 5. Zarezerwowane materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ich dostępności. Po tym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 6. Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących. Przy zwrocie zamówionego egzemplarza jest on rezerwowany dla pierwszego Czytelnika z kolejki, o czym jest on niezwłocznie informowany (automatyczne powiadomienia systemu).

§ 12

 1. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie bibliotecznym MAK+ stanowi dowód wypożyczenia książki.
 2. Dowodem zwrotu wypożyczonych pozycji jest zarejestrowanie tej czynności dokonane w systemie bibliotecznym MAK+.

§ 13

Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone materiały biblioteczne.

§ 14

 1. Czytelnik powinien sprawdzić stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i natychmiast zgłosić zastrzeżenia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że materiały nie były zniszczone.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia tej samej pozycji. Jeśli nie jest to możliwe po uzgodnieniu z Bibliotekarzem może odkupić inną pozycję potrzebną Bibliotece.

§ 15

Biblioteka ani SOK nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez opieki w budynku Samorządowego Ośrodka Kultury i na terenie przylegającym do niego.

§ 16

 1. W pomieszczeniach Biblioteki zabrania się:
  1. prowadzenia głośnych rozmów i korzystania ze sprzętów zakłócających spokój,
  2. spożywania napojów i produktów spożywczych przynoszonych z zewnątrz.
 2. Bibliotekarz ma prawo wyprosić z Biblioteki, a tym samym z budynku Samorządowego Ośrodka Kultury osoby:
  1. uciążliwe dla Czytelników bądź Pracowników Biblioteki i SOK,
  2. zachowujące się obraźliwie lub agresywnie, będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W przypadku odmowy opuszczenia Biblioteki, Bibliotekarz powinien wezwać służby porządkowe.

§ 17

 1. Czytelnik nie może wynosić z Biblioteki materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innego majątku Biblioteki
 2. Naruszenie Regulaminu, niszczenie mienia, w tym również zwracanie zniszczonych materiałów bibliotecznych, bądź ich niezwracanie, może skutkować zawieszeniem praw Czytelnika do korzystania z usług Biblioteki.
 3. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki lub inna osoba upoważniona do tego przez Dyrektora.

§ 18

W uzasadnionych wypadkach (inwentaryzacja, prace wewnętrzne, przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria systemu informatycznego, choroba pracowników, zagrożenie dla życia i zdrowia Użytkowników i/lub Pracowników, i inne ważne przyczyny) Dyrektor ma prawo zawiesić czasowo funkcjonowanie Biblioteki lub wprowadzić ograniczenia w jej funkcjonowaniu.