Wstęp

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kultura.nowadeba.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-20

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ADMINISTRATOR, iwonastrojek.sok@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15) 846 24 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowy Ośrodek Kultury, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba

Dostępność:

  1. parking przy budynku SOK wyposażony jest w 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych
  2. do budynku prowadzą schody, przy których zamontowane są podtrzymujące barierki, a także do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich (od strony ul. Krasickiego),
  3. drzwi wejściowe (rozsuwane) są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
  4. na parterze dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku,
  5. na salę kinową (widowiskową) można wejść bezpośrednio z parteru budynku dostosowanym dla wózków inwalidzkich,
  6. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  7. w środku budynku zamonotowana jest winda, którą można dostać się na 1 piętro,
  8. w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  9. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących
  10. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.